S(-)-4-氯-3-羟基丁酸乙酯价格

S(-)-4-氯-3-羟基丁酸乙酯 更多供应商 86728-85-0 S(-)-4-氯-3-羟基丁酸乙酯 价格

S(-)-4-氯-3-羟基丁酸乙酯价格(试剂级)

 • 更新日期 2024-04-30
 • 产品编号 L18554
 • 品牌 
 • 产品信息 (S)-(-)-4-氯-3-羟基丁酸乙酯, 98%, ee 98%  Ethyl (S)-(-)-4-chloro-3-hydroxybutyrate, 98%
 • CAS号 86728-85-0
 • MDL号 MFCD00211241
 • 规格与纯度 
 • 包装 1g
 • 价格 463
 • 库存信息 0

 • 更新日期 2024-04-30
 • 产品编号 L18554
 • 品牌 
 • 产品信息 (S)-(-)-4-氯-3-羟基丁酸乙酯, 98%, ee 98%  Ethyl (S)-(-)-4-chloro-3-hydroxybutyrate, 98%
 • CAS号 86728-85-0
 • MDL号 MFCD00211241
 • 规格与纯度 
 • 包装 5g
 • 价格 1682
 • 库存信息 3

 • 更新日期 2024-04-30
 • 产品编号 C36129
 • 品牌 
 • 产品信息 (S)-(-)-4-氯-3-羟基丁酸乙酯, ee 98%  Ethyl (S)-(-)-4-chloro-3-hydroxybutyrate, 97%
 • CAS号 86728-85-0
 • MDL号 
 • 规格与纯度 ee 98
 • 包装 1g
 • 价格 340
 • 库存信息 1

 • 更新日期 2024-04-30
 • 产品编号 C1717
 • 品牌 
 • 产品信息 (S)-4-氯-3-羟基丁酸乙酯  Ethyl (S)-4-Chloro-3-hydroxybutyrate
 • CAS号 86728-85-0
 • MDL号 MFCD00211241
 • 规格与纯度 >95.0%(GC)
 • 包装 25G
 • 价格 225
 • 库存信息 5

 • 更新日期 2024-01-16
 • 产品编号 C1717
 • 品牌 
 • 产品信息 (S)-4-氯-3-羟基丁酸乙酯  Ethyl (S)-4-Chloro-3-hydroxybutyrate
 • CAS号 86728-85-0
 • MDL号 MFCD00211241
 • 规格与纯度 >95.0%(GC)
 • 包装 5G
 • 价格 100
 • 库存信息 10

相关产品