Basic information Safety Related Supplier

6-(1-Methyl-2-(4-phenethylpiperazino)ethyl)-amino-2-isopropoxy-benzoth iazole oxalate hydrate

Basic information Safety Related Supplier
6-(1-Methyl-2-(4-phenethylpiperazino)ethyl)-amino-2-isopropoxy-benzoth iazole oxalate hydrate Basic information
6-(1-Methyl-2-(4-phenethylpiperazino)ethyl)-amino-2-isopropoxy-benzoth iazole oxalate hydrate(77563-08-7)Related Product Information
6-(1-Methyl-2-(4-phenethylpiperazino)ethyl)-amino-2-isopropoxy-benzoth iazole oxalate hydrateSupplierMore
  • Company Name:HONEST JOY HOLDINGS LIMITED
  • Tel:+86-755-26404303
  • Email:sales@honestjoy.cn
  •