Basic information Safety Related Supplier

6-(1-Methyl-2-(4-phenethylpiperazino)ethyl)amino-2-ethoxybenzothiazole oxalate hydrate (2:4:1)

Basic information Safety Related Supplier
6-(1-Methyl-2-(4-phenethylpiperazino)ethyl)amino-2-ethoxybenzothiazole oxalate hydrate (2:4:1) Basic information
6-(1-Methyl-2-(4-phenethylpiperazino)ethyl)amino-2-ethoxybenzothiazole oxalate hydrate (2:4:1)(77563-06-5)Related Product Information
6-(1-Methyl-2-(4-phenethylpiperazino)ethyl)amino-2-ethoxybenzothiazole oxalate hydrate (2:4:1)SupplierMore
  • Company Name:HONEST JOY HOLDINGS LIMITED
  • Tel:+86-755-26404303
  • Email:sales@honestjoy.cn
  •