Basic information Safety Related Supplier

3,6-DICHLORO-4-(4-METHYL-1-PIPERAZINYL)-PYRIDAZINE

Basic information Safety Related Supplier
3,6-DICHLORO-4-(4-METHYL-1-PIPERAZINYL)-PYRIDAZINE Basic information
3,6-DICHLORO-4-(4-METHYL-1-PIPERAZINYL)-PYRIDAZINE(634169-85-0)Related Product Information
3,6-DICHLORO-4-(4-METHYL-1-PIPERAZINYL)-PYRIDAZINESupplierMore