Basic information Safety Related Supplier

6-CHLORO-4-(4-FLUORO-PHENYL)-4-HYDROXY-3-(2,2,2-TRIFLUORO-ETHYL)-3,4-DIHYDRO-1H-QUINAZOLIN-2-ONE

Basic information Safety Related Supplier
6-CHLORO-4-(4-FLUORO-PHENYL)-4-HYDROXY-3-(2,2,2-TRIFLUORO-ETHYL)-3,4-DIHYDRO-1H-QUINAZOLIN-2-ONE Basic information
6-CHLORO-4-(4-FLUORO-PHENYL)-4-HYDROXY-3-(2,2,2-TRIFLUORO-ETHYL)-3,4-DIHYDRO-1H-QUINAZOLIN-2-ONE(910484-13-8)Related Product Information
6-CHLORO-4-(4-FLUORO-PHENYL)-4-HYDROXY-3-(2,2,2-TRIFLUORO-ETHYL)-3,4-DIHYDRO-1H-QUINAZOLIN-2-ONESupplierMore