Basic information Safety Related Supplier

1-((4-(Diethylamino)phenyl)methyl)-4-(2-pyridinylmethyl)-2,3-piperazin edione

Basic information Safety Related Supplier
1-((4-(Diethylamino)phenyl)methyl)-4-(2-pyridinylmethyl)-2,3-piperazin edione Basic information
1-((4-(Diethylamino)phenyl)methyl)-4-(2-pyridinylmethyl)-2,3-piperazin edione(77917-85-2)Related Product Information
1-((4-(Diethylamino)phenyl)methyl)-4-(2-pyridinylmethyl)-2,3-piperazin edioneSupplierMore
  • Company Name:HONEST JOY HOLDINGS LIMITED
  • Tel:+86-755-26404303
  • Email:sales@honestjoy.cn
  •