Basic information Safety Related Supplier

3-(3,4-DICHLOROPHENOXY)-1-(DIPHENYLMETHYL)AZETIDINE

Basic information Safety Related Supplier
3-(3,4-DICHLOROPHENOXY)-1-(DIPHENYLMETHYL)AZETIDINE Basic information
3-(3,4-DICHLOROPHENOXY)-1-(DIPHENYLMETHYL)AZETIDINE(132924-44-8)Related Product Information
3-(3,4-DICHLOROPHENOXY)-1-(DIPHENYLMETHYL)AZETIDINESupplierMore