Basic information Safety Related Supplier

N-(2,3-Dichloro-phenyl)-N'-[2-(2,3-dichloro-phenylamino)-ethyl]-ethane-1,2-diamine

N-(2,3-Dichloro-phenyl)-N'-[2-(2,3-dichloro-phenylamino)-ethyl]-ethane-1,2-diamine Supplier