3,5-BIS(三氟甲基)苯甲酸乙酯价格

3,5-BIS(三氟甲基)苯甲酸乙酯 更多供应商 96617-71-9 3,5-BIS(三氟甲基)苯甲酸乙酯 价格

3,5-BIS(三氟甲基)苯甲酸乙酯价格(试剂级)

 • 更新日期 2021-12-30
 • 产品编号 B23952
 • 品牌 
 • 产品信息 3,5-二(三氟甲基)苯甲酸乙酯, 99%  Ethyl 3,5-bis(trifluoromethyl)benzoate, 99%
 • CAS号 96617-71-9
 • MDL号 MFCD01320684
 • 规格与纯度 
 • 包装 1g
 • 价格 444
 • 库存信息 0

 • 更新日期 2021-12-30
 • 产品编号 B23952
 • 品牌 
 • 产品信息 3,5-二(三氟甲基)苯甲酸乙酯, 99%  Ethyl 3,5-bis(trifluoromethyl)benzoate, 99%
 • CAS号 96617-71-9
 • MDL号 MFCD01320684
 • 规格与纯度 
 • 包装 5g
 • 价格 1207
 • 库存信息 0

 • 更新日期 2021-12-30
 • 产品编号 B23952
 • 品牌 
 • 产品信息 3,5-二(三氟甲基)苯甲酸乙酯, 99%  Ethyl 3,5-bis(trifluoromethyl)benzoate, 99%
 • CAS号 96617-71-9
 • MDL号 MFCD01320684
 • 规格与纯度 
 • 包装 25g
 • 价格 4546
 • 库存信息 0

 • 更新日期 2021-05-26
 • 产品编号 C32636
 • 品牌 
 • 产品信息 3,5-BIS(三氟甲基)苯甲酸乙酯  Ethyl 3,5-bis(trifluoromethyl)
 • CAS号 96617-71-9
 • MDL号 
 • 规格与纯度 
 • 包装 5g
 • 价格 1046
 • 库存信息 0

相关产品