L(-)岩藻糖价格

L(-)岩藻糖 更多供应商 2438-80-4 L(-)岩藻糖 价格

L(-)岩藻糖价格(试剂级)

 • 更新日期 2024-04-30
 • 产品编号 A16789
 • 品牌 
 • 产品信息 L-(-)-海藻糖, 98%  L-(-)-Fucose, 98%
 • CAS号 2438-80-4
 • MDL号 
 • 规格与纯度 98
 • 包装 1g
 • 价格 533
 • 库存信息 0

 • 更新日期 2024-04-30
 • 产品编号 A16789
 • 品牌 
 • 产品信息 L-(-)-海藻糖, 98%  L-(-)-Fucose, 98%
 • CAS号 2438-80-4
 • MDL号 
 • 规格与纯度 98
 • 包装 5g
 • 价格 1937
 • 库存信息 0

 • 更新日期 2024-04-30
 • 产品编号 S9002
 • 品牌 
 • 产品信息   L-Fucose
 • CAS号 2438-80-4
 • MDL号 
 • 规格与纯度 
 • 包装 1g
 • 价格 7944.3
 • 库存信息 现货

 • 更新日期 2024-04-30
 • 产品编号 F0065
 • 品牌 
 • 产品信息 L-(-)-海藻糖  L-(-)-Fucose
 • CAS号 2438-80-4
 • MDL号 MFCD00135607
 • 规格与纯度 >97.0%(GC)
 • 包装 10G
 • 价格 1450
 • 库存信息 0

 • 更新日期 2024-04-30
 • 产品编号 XW24388043
 • 品牌 
 • 产品信息 L-岩藻糖  l-(-)-fucose;6-deoxy-l-galactose;l-galactomethylose
 • CAS号 2438-80-4
 • MDL号 
 • 规格与纯度 
 • 包装 25G
 • 价格 1470
 • 库存信息 请询货期

 • 更新日期 2024-04-30
 • 产品编号 XW24388041
 • 品牌 
 • 产品信息 L-岩藻糖  l-(-)-fucose;6-deoxy-l-galactose;l-galactomethylose
 • CAS号 2438-80-4
 • MDL号 
 • 规格与纯度 
 • 包装 1G
 • 价格 95
 • 库存信息 请询货期

 • 更新日期 2024-04-30
 • 产品编号 F0065
 • 品牌 
 • 产品信息 L-(-)-海藻糖  L-(-)-Fucose
 • CAS号 2438-80-4
 • MDL号 MFCD00135607
 • 规格与纯度 >97.0%(GC)
 • 包装 1G
 • 价格 205
 • 库存信息 2

 • 更新日期 2024-04-30
 • 产品编号 XW24388042
 • 品牌 
 • 产品信息 L-岩藻糖  l-(-)-fucose;6-deoxy-l-galactose;l-galactomethylose
 • CAS号 2438-80-4
 • MDL号 
 • 规格与纯度 
 • 包装 5G
 • 价格 493
 • 库存信息 <10

 • 更新日期 2024-01-16
 • 产品编号 S9002
 • 品牌 
 • 产品信息 L(-)岩藻糖  L-Fucose
 • CAS号 2438-80-4
 • MDL号 
 • 规格与纯度 
 • 包装 25mg
 • 价格 794.8
 • 库存信息 现货

 • 更新日期 2019-12-08
 • 产品编号 225880050
 • 品牌 
 • 产品信息 L(-)岩藻糖  L(-)-Fucose 97%
 • CAS号 2438-80-4
 • MDL号 
 • 规格与纯度 
 • 包装 5GR
 • 价格 1374
 • 库存信息 0

 • 更新日期 2019-12-08
 • 产品编号 225880010
 • 品牌 
 • 产品信息 L(-)岩藻糖  L(-)-Fucose 97%
 • CAS号 2438-80-4
 • MDL号 
 • 规格与纯度 
 • 包装 1GR
 • 价格 503
 • 库存信息 0

 • 更新日期 2019-12-08
 • 产品编号 225880250
 • 品牌 
 • 产品信息 L(-)岩藻糖  L(-)-Fucose 97%
 • CAS号 2438-80-4
 • MDL号 
 • 规格与纯度 
 • 包装 25GR
 • 价格 6399
 • 库存信息 0

相关产品