ChemicalBook > CAS数据库列表 > 奈福泮

奈福泮

奈福泮,13669-70-0,结构式
奈福泮
 • CAS号:13669-70-0
 • 英文名称:3-Methyl-7-phenyl-6-oxa-3-azabicyclo[6.4.0]dodeca-8,10,12-triene
 • 英文同义词:NEFOPAM;Nefopan;fenazoxine;HCL Nefopam;NEFOPAMI HCL;Induced insect;Nefopam HCL CP2000;Nefopanhydrochloride;Nefopami hydrochloride;Nefopam (base and/or unspecified salts)
 • 中文名称:奈福泮
 • 中文同义词:平痛新;萘福泮;萘福潘;奈福泮;镇痛醚;平痛辛;强痛平;盐酸平痛新;甲苯噁唑辛;甲苯氧辛啶
 • CBNumber:CB2379272
 • 分子式:C17H19NO
 • 分子量:253.34
 • MOL File:13669-70-0.mol
奈福泮化学性质

奈福泮 化学药品说明书


奈福泮|药物应用信息

奈福泮性质、用途与生产工艺

 • 化学性质  其盐酸盐为白色结晶性粉末。熔点238-242℃。溶于水、氯仿和甲醇。味苦。
 • 用途  该品系非成瘾性镇痛药,兼有肌松作用。适用于各种手术后疼、癌症疼痛、内脏平滑肌绞痛等。
 • 用途  用于术后止痛、癌症痛、急性外伤痛的治疗,亦适用于急性胃炎、胆道蛔虫症、输尿管结石等内脏平滑肌绞痛
 • 生产方法  由2-苯酰苯酸与亚硫酰氯反应,然后再与2-甲氨基乙醇反应制取2-[[N-(2-羟乙基)-N-甲基]胺]甲基二苯基甲醇,将其与对甲苯磺酸和苯一起加热蒸苯,生成的油状物碱化即得奈福泮盐基。
奈福泮上下游产品信息
上游原料
下游产品
奈福泮生产厂家
全球有69家供应商;
 • 公司名称:T&W GROUP
 • 联系电话:+86-21-61551611, 61551462, 61551420, 61551610
 • 传真:+86-21-50676805
 • 电子邮件:contact@trustwe.com
 • 国家:中国
 • 产品数:9705
 • 优势度:58
 • 公司名称:CSR
 • 联系电话:Please Email
 • 传真:manager@chinaskyrun.com
 • 电子邮件:sales@chinaskyrun.com
 • 国家:中国
 • 产品数:12126
 • 优势度:58
 • 公司名称:上海遐瑞医药科技有限公司
 • 联系电话:+86 21 61551611
 • 传真:+86 21 50676805
 • 电子邮件:contact@trustwe.com
 • 国家:中国
 • 产品数:9923
 • 优势度:58
 • 公司名称:南京生利德生物科技有限公司
 • 联系电话:025-58378339;025-57798810
 • 传真:025-57019371
 • 电子邮件:sales@sunlidabio.com
 • 国家:中国
 • 产品数:3818
 • 优势度:55
 • 公司名称:武汉东康源科技有限公司
 • 联系电话:027-81302488 18007166089
 • 传真:027-81302088
 • 电子邮件:info@dkybpc.com;2851686510@qq.com
 • 国家:中国
 • 产品数:2120
 • 优势度:58
 • 公司名称:上海毕得医药科技有限公司
 • 联系电话:+86-21-61629020
 • 传真:+86-21-61629029
 • 电子邮件:product@bidepharmatech.com
 • 国家:中国
 • 产品数:40176
 • 优势度:60
 • 公司名称:杭州杰恒化工有限公司
 • 联系电话:+86-0571-87396432
 • 传真:+86-0571-87396431
 • 电子邮件:sales@jhechem.com
 • 国家:中国
 • 产品数:13900
 • 优势度:53
 • 公司名称:AN PharmaTech Co Ltd
 • 联系电话:86(21)68097365
 • 传真:86(21)33321566
 • 电子邮件:sales@anpharma.net
 • 国家:中国
 • 产品数:4909
 • 优势度:55
 • 公司名称:Alfa Chemistry
 • 联系电话:1-201-478-8534
 • 传真:1-516-927-0118
 • 电子邮件:inquiry@alfa-chemistry.com
 • 国家:美国
 • 产品数:9936
 • 优势度:60
 • 公司名称:湖北远成赛创科技有限公司
 • 联系电话:021-68580715 / 18930710487
 • 传真:
 • 电子邮件:nikki@pharm-china.com
 • 国家:中国
 • 产品数:2260
 • 优势度:55
13669-70-0, 奈福泮相关搜索:
 • ACTIVE PHARMACEUTICAL INGREDIENTS
 • -
 • 医药原料
 • C17H19NO
 • 156-2-24
 • 盐酸奈福泮/盐酸平痛新
 • 盐酸平痛新(盐酸奈福泮)
 • 奈福泮/盐酸平痛新
 • 3,4,5,6-四氢-5-甲基-1-苯基-1H--2,5-苯并唑辛
 • 3-甲基-7-苯基-6-氧杂-3-氮杂双环[6.4.0]十二碳-8,10,12-三烯
 • 奈福泮
 • 强痛平
 • 平痛辛
 • 甲苯氧辛啶
 • 甲苯恶唑辛
 • 镇痛醚
 • 盐酸平痛新
 • 平痛新
 • 萘福泮
 • 萘福潘
 • 甲苯噁唑辛
 • 13669-70-0
 • HCL Nefopam
 • Nefopan
 • Induced insect
 • 5-Methyl-1-phenyl-3,4,5,6-tetrahydro-1H-benzo[f][1,4]oxazocine
 • 1H-2,5-Benzoxazocine,3,4,5,6-tetrahydro-5-Methyl-1-phenyl-
 • Nefopam (base and/or unspecified salts)
 • fenazoxine
 • 3,4,5,6-tetrahydro-5-methyl-1-phenyl-1h-5-benzoxazocine
 • 3,4,5,6-tetrahydro-5-methyl-1-phenyl-1h-2,5-benzoxazocine
 • 3-methyl-7-phenyl-6-oxa-3-azabicyclo[6.4.0]dodeca-8,10,12-triene
 • NEFOPAM
 • NEFOPAMI HCL
 • Nefopanhydrochloride
 • Nefopam HCL CP2000
 • Nefopami hydrochloride