WebSite > Jiangsu Yongjian Pharmaceutical Technology Co., Ltd

Jiangsu Yongjian Pharmaceutical Technology Co., Ltd

 • Company Name Jiangsu Yongjian Pharmaceutical Technology Co., Ltd
 • Tel 17701422015 0523-80183626-
 • Fax 
 • Email 3582572959@qq.com
 • WebSite https://www.chemicalbook.com/ShowSupplierProductsList1110197/0.htm
 • CB Index 58
Jiangsu Yongjian Pharmaceutical Technology Co., Ltd Product List
 •  
 • Product Name Epigoitrin
 • MF C5H7NOS
 • CAS 1072-93-1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Product Name Grosvenorin
 • MF C33H40O19
 • CAS 156980-60-8
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Product Name Alisol A
 • MF C30H50O5
 • CAS 19885-10-0
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Product Name Salidroside
 • MF C14H20O7
 • CAS 10338-51-9
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Product Name 10-DAT;
 • MF C45H49NO13
 • CAS 78432-77-6
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Product Name Tubuloside A
 • MF C37 H48 O21
 • CAS 112516-05-9
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Product Name ;
 • MF 
 • CAS 
 •  
 •  
 • Product Name 10-Shogaol;
 • MF C21H32O3
 • CAS 36752-54-2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Product Name Medicarpin
 • MF C16H14O4
 • CAS 32383-76-9
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Product Name Brevilin A;
 • MF C20H26O5
 • CAS 16503-32-5
 •  
 •  
 • Product Name Protopine
 • MF C20H19NO5
 • CAS 130-86-9
 •  
 •  
 • Product Name ;
 • MF 
 • CAS 
 •  
 •  
1 2 3 4 5 9