WebSite > Shandong Xuchen Chemical Technology Co. Ltd

Shandong Xuchen Chemical Technology Co. Ltd

 • Company Name Shandong Xuchen Chemical Technology Co. Ltd
 • Tel 13853380763 0533-15053312575
 • Fax 
 • Email 3523649491@qq.com
 • WebSite www.xuchenchem.cn
 • CB Index 58
Shandong Xuchen Chemical Technology Co. Ltd Product List
 •  
 • Product Name Xylenes
 • MF C8H10
 • CAS 1330-20-7
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Product Name Heptane
 • MF C7H16
 • CAS 142-82-5
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Product Name n-Hexane
 • MF C6H14
 • CAS 110-54-3
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Product Name Phenol
 • MF C6H6O
 • CAS 108-95-2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Product Name Aniline
 • MF C6H7N
 • CAS 62-53-3
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Product Name methanol
 • MF CH4O
 • CAS 67-56-1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Product Name 1-Butanol
 • MF C4H10O
 • CAS 71-36-3
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
1 3