Basic information Safety Related Supplier

Nonadecanedioic acid, 10-[[3-(dimethylamino)propyl](1-oxononyl)amino]-, 1,19-bis(2-butyloctyl) ester

Basic information Safety Related Supplier
Nonadecanedioic acid, 10-[[3-(dimethylamino)propyl](1-oxononyl)amino]-, 1,19-bis(2-butyloctyl) ester Basic information
Nonadecanedioic acid, 10-[[3-(dimethylamino)propyl](1-oxononyl)amino]-, 1,19-bis(2-butyloctyl) esterSupplierMore
  • Company Name:Shochem(Shanghai)Co.,Ltd
  • Tel:13816874662 021-50800795-
  • Email:info@shochem.com
  •