Basic information Safety Related Supplier

2-[2-[4-[[4-[(4-Ethoxyphenyl)azo]-7-sodiosulfo-1-naphthalenyl]azo]phenyl]benzothiazol-6-yl]-6-methylbenzothiazole-7-sulfonic acid sodium salt

Basic information Safety Related Supplier
2-[2-[4-[[4-[(4-Ethoxyphenyl)azo]-7-sodiosulfo-1-naphthalenyl]azo]phenyl]benzothiazol-6-yl]-6-methylbenzothiazole-7-sulfonic acid sodium salt Basic information
2-[2-[4-[[4-[(4-Ethoxyphenyl)azo]-7-sodiosulfo-1-naphthalenyl]azo]phenyl]benzothiazol-6-yl]-6-methylbenzothiazole-7-sulfonic acid sodium saltSupplierMore