Basic information Safety Related Supplier

sodium bis[3-[4-[(5-chloro-2-hydroxyphenyl)azo]-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulphonamidato(2-)]chromate(1-)

Basic information Safety Related Supplier
sodium bis[3-[4-[(5-chloro-2-hydroxyphenyl)azo]-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulphonamidato(2-)]chromate(1-) Basic information
sodium bis[3-[4-[(5-chloro-2-hydroxyphenyl)azo]-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulphonamidato(2-)]chromate(1-) Chemical Properties
sodium bis[3-[4-[(5-chloro-2-hydroxyphenyl)azo]-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulphonamidato(2-)]chromate(1-)SupplierMore