Basic information Safety Related Supplier

3,3-Dimethyl-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]triazene