Basic information Safety Related Supplier

3-fluoro-4-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)benzonitrile

Basic information Safety Related Supplier
3-fluoro-4-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)benzonitrile Basic information
3-fluoro-4-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)benzonitrile()Related Product Information
3-fluoro-4-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)benzonitrileSupplierMore
  • Company Name:UkrOrgSynthesis Ltd.
  • Tel:380 445319497
  • Email:y.barysheva@ukrorgsynth.com
  •