Basic information Safety Related Supplier

N-(4-CHLOROBENZYL)-N-(2-([3-CHLORO-5-(TRIFLUOROMETHYL)-2-PYRIDINYL]AMINO)ETHYL)TRIFLUOROMETHANESULFONAMIDE

Basic information Safety Related Supplier
N-(4-CHLOROBENZYL)-N-(2-([3-CHLORO-5-(TRIFLUOROMETHYL)-2-PYRIDINYL]AMINO)ETHYL)TRIFLUOROMETHANESULFONAMIDE Basic information
N-(4-CHLOROBENZYL)-N-(2-([3-CHLORO-5-(TRIFLUOROMETHYL)-2-PYRIDINYL]AMINO)ETHYL)TRIFLUOROMETHANESULFONAMIDE(321432-42-2)Related Product Information
N-(4-CHLOROBENZYL)-N-(2-([3-CHLORO-5-(TRIFLUOROMETHYL)-2-PYRIDINYL]AMINO)ETHYL)TRIFLUOROMETHANESULFONAMIDESupplierMore
  • Company Name:Key Organics Ltd.
  • Tel:+44 (0) 1840-212137
  • Email:info@keyorganics.net
  •  
  • Company Name:Key Organics Limited/Bionet Research
  • Tel:+44 1840 212171
  • Email:enquiries@keyorganics.ltd.uk
  •