Basic information Safety Related Supplier

N-[2-(4-methoxyphenyl)ethyl]-2-(methylamino)acetamide

Basic information Safety Related Supplier
N-[2-(4-methoxyphenyl)ethyl]-2-(methylamino)acetamide Basic information
N-[2-(4-methoxyphenyl)ethyl]-2-(methylamino)acetamide(77335-15-0)Related Product Information
N-[2-(4-methoxyphenyl)ethyl]-2-(methylamino)acetamideSupplierMore
  • Company Name:UkrOrgSynthesis Ltd.
  • Tel:380 445319497
  • Email:y.barysheva@ukrorgsynth.com
  •