Basic information Safety Related Supplier

1,2-Dioleoyl-sn-glycero-3-phosphatidylethanolamino (+)-biotin

Basic information Safety Related Supplier
1,2-Dioleoyl-sn-glycero-3-phosphatidylethanolamino (+)-biotin Basic information
1,2-Dioleoyl-sn-glycero-3-phosphatidylethanolamino (+)-biotin Chemical Properties
  • Density 1.066±0.06 g/cm3(Predicted)
  • pka1.40±0.50(Predicted)
1,2-Dioleoyl-sn-glycero-3-phosphatidylethanolamino (+)-biotinSupplierMore
  • Company Name:Chemsky(shanghai)International Co.,Ltd.
  • Tel:021-50135380
  • Email:shchemsky@sina.com
  •  
  • Company Name:Carbosynth
  • Tel:+86 512 6260 5585
  • Email:sales@carbosynth.com
  •