Basic information Safety Related Supplier

5-(((6-ETHOXYBENZOTHIAZOL-2-YL)AMINO)METHYLENE)-2,2-DIMETHYL-1,3-DIOXANE-4,6-DIONE

Product Name5-(((6-ETHOXYBENZOTHIAZOL-2-YL)AMINO)METHYLENE)-2,2-DIMETHYL-1,3-DIOXANE-4,6-DIONE

CAS

MFC16H16N2O5S

MW348.37

EINECS

MOL FileMol File

5-(((6-ETHOXYBENZOTHIAZOL-2-YL)AMINO)METHYLENE)-2,2-DIMETHYL-1,3-DIOXANE-4,6-DIONE Supplier