Basic information Safety Related Supplier

(2,2-DIMETHYL-TETRAHYDRO-PYRAN-4-YL)-(1-PHENYL-ETHYL)-AMINE

Basic information Safety Related Supplier
(2,2-DIMETHYL-TETRAHYDRO-PYRAN-4-YL)-(1-PHENYL-ETHYL)-AMINE Basic information
(2,2-DIMETHYL-TETRAHYDRO-PYRAN-4-YL)-(1-PHENYL-ETHYL)-AMINESupplierMore
 • Company Name:PHARMEKS Ltd.
 • Tel:+7 (495) 702-9648
 • Email:sales@pharmeks.com
 •  
 • Company Name:Interbioscreen Ltd.
 • Tel:+7 (49) 6524-0091
 • Email:screen@ibscreen.chg.ru
 •  
 • Company Name:AsInEx Ltd.
 • Tel:+7 495 780 3410
 • Email:asinex@asinex.com
 •  
 • Company Name:Zerenex Molecular Limited
 • Tel:+44 (0) 1204 527 700
 • Email:sales@zerenex-molecular.com
 •