Basic information Safety Related Supplier

4-HYDROXY-6-METHYL-3-(2-(4-[3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]-1,3-THIAZOL-2-YL)ETHANEHYDRAZONOYL)-2H-PYRAN-2-ONE

4-HYDROXY-6-METHYL-3-(2-(4-[3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]-1,3-THIAZOL-2-YL)ETHANEHYDRAZONOYL)-2H-PYRAN-2-ONE Supplier