Basic information Safety Related Supplier

(R)-2-(2-aminothiazol-4-yl)-N-(4-(2-((4-(2-((2-hydroxy-2-phenylethyl)amino)ethyl)phenyl)amino)-2-oxoethyl)thiazol-2-yl)acetamide

(R)-2-(2-aminothiazol-4-yl)-N-(4-(2-((4-(2-((2-hydroxy-2-phenylethyl)amino)ethyl)phenyl)amino)-2-oxoethyl)thiazol-2-yl)acetamide Supplier