Basic information Safety Related Supplier
BIOTINYL-TYR-VAL-ALA-ASP-CHLOROMETHYLKETONE Structure

BIOTINYL-TYR-VAL-ALA-ASP-CHLOROMETHYLKETONE

Chemical Properties

储存条件 -15°C

BIOTINYL-TYR-VAL-ALA-ASP-CHLOROMETHYLKETONE Supplier

Related Product Information