Basic information Safety Related Supplier

ETHYL 4-(3,5-DICHLOROPHENOXY)-1,3-DIMETHYL-1H-PYRAZOLO[3,4-B]PYRIDINE-5-CARBOXYLATE

Basic information Safety Related Supplier
ETHYL 4-(3,5-DICHLOROPHENOXY)-1,3-DIMETHYL-1H-PYRAZOLO[3,4-B]PYRIDINE-5-CARBOXYLATE Basic information
ETHYL 4-(3,5-DICHLOROPHENOXY)-1,3-DIMETHYL-1H-PYRAZOLO[3,4-B]PYRIDINE-5-CARBOXYLATE(174842-36-5)Related Product Information
ETHYL 4-(3,5-DICHLOROPHENOXY)-1,3-DIMETHYL-1H-PYRAZOLO[3,4-B]PYRIDINE-5-CARBOXYLATESupplierMore
  • Company Name:SynAsst Chemical.
  • Tel:021-60343070
  • Email:sales@synasst.com
  •  
  • Company Name:Alchem Pharmtech,Inc.
  • Tel:8485655694
  • Email:sales@alchempharmtech.com
  •