Basic information Safety Related Supplier

1-((4-[2-METHYL-5-(4-NITROPHENYL)-1,3-OXAZOL-4-YL]PHENYL)SULFONYL)TRIAZA-1,2-DIEN-2-IUM

Basic information Safety Related Supplier
1-((4-[2-METHYL-5-(4-NITROPHENYL)-1,3-OXAZOL-4-YL]PHENYL)SULFONYL)TRIAZA-1,2-DIEN-2-IUM Basic information
1-((4-[2-METHYL-5-(4-NITROPHENYL)-1,3-OXAZOL-4-YL]PHENYL)SULFONYL)TRIAZA-1,2-DIEN-2-IUMSupplierMore
  • Company Name:Atomax Chemicals Co., Ltd
  • Tel:0755- 33239182
  • Email:info@atomaxchem.com
  •  
  • Company Name:Apollo Scientific Ltd.
  • Tel:44 161 406 0505
  • Email:sales@apolloscientific.co.uk
  •