Basic information Safety Related Supplier
2-Oxazolidinone, 3-[(2R,5S)-5-(4-fluorophenyl)-2-[(S)-[(4-fluorophenyl)amino][4-[(trimethylsilyl)oxy]phenyl]methyl]-1-oxo-5-[(trimethylsilyl)oxy]pentyl]-4-phenyl-, (4S)-rel- Structure

2-Oxazolidinone, 3-[(2R,5S)-5-(4-fluorophenyl)-2-[(S)-[(4-fluorophenyl)amino][4-[(trimethylsilyl)oxy]phenyl]methyl]-1-oxo-5-[(trimethylsilyl)oxy]pentyl]-4-phenyl-, (4S)-rel-

Chemical Properties

Boiling point 748.9±60.0 °C(Predicted)
Density  1.177±0.06 g/cm3(Predicted)
pka 3.55±0.50(Predicted)

2-Oxazolidinone, 3-[(2R,5S)-5-(4-fluorophenyl)-2-[(S)-[(4-fluorophenyl)amino][4-[(trimethylsilyl)oxy]phenyl]methyl]-1-oxo-5-[(trimethylsilyl)oxy]pentyl]-4-phenyl-, (4S)-rel- Supplier