Basic information Safety Related Supplier
2,6-DINITRO-4-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL 4-IODOPHENYL ETHER Structure

2,6-DINITRO-4-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL 4-IODOPHENYL ETHER

2,6-DINITRO-4-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL 4-IODOPHENYL ETHER Supplier

Related Product Information