Basic information Supplier

3-methoxypyrido[2,3-b]pyrazine Structure

3-methoxypyrido[2,3-b]pyrazine

Product Name3-methoxypyrido[2,3-b]pyrazine

CAS934993-91-6

CBNumberCB611174804

MFC8H7N3O

MW161.16

MOL File934993-91-6.mol

3-methoxypyrido[2,3-b]pyrazine Suppliers