Basic information Supplier

(2-Fluoro-3-iodo-5-methoxyphenyl)(methyl)sulfane Structure

(2-Fluoro-3-iodo-5-methoxyphenyl)(methyl)sulfane

Product Name(2-Fluoro-3-iodo-5-methoxyphenyl)(methyl)sulfane

CAS2705647-94-3

CBNumberCB311174737

MFC8H8FIOS

MW298.11

MOL File2705647-94-3.mol

(2-Fluoro-3-iodo-5-methoxyphenyl)(methyl)sulfane Suppliers