Basic information Safety Related Supplier

[3-((S)-1-AMINO-2,2,2-TRIFLUORO-ETHYL)-PHENYL]-TRIMETHYL-AMMONIUM

Basic information Safety Related Supplier
[3-((S)-1-AMINO-2,2,2-TRIFLUORO-ETHYL)-PHENYL]-TRIMETHYL-AMMONIUM Basic information
[3-((S)-1-AMINO-2,2,2-TRIFLUORO-ETHYL)-PHENYL]-TRIMETHYL-AMMONIUM()Related Product Information
[3-((S)-1-AMINO-2,2,2-TRIFLUORO-ETHYL)-PHENYL]-TRIMETHYL-AMMONIUMSupplierMore
  • Company Name:Anichem LLC
  • Tel:732 821 6500
  • Email:sales@anichemllc.com
  •