Basic information Safety Related Supplier

(1-METHYL-3-PHENYL-5-([3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]SULFANYL)-1H-PYRAZOL-4-YL)METHYL 4-CYANOBENZENECARBOXYLATE

Basic information Safety Related Supplier
(1-METHYL-3-PHENYL-5-([3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]SULFANYL)-1H-PYRAZOL-4-YL)METHYL 4-CYANOBENZENECARBOXYLATE Basic information
(1-METHYL-3-PHENYL-5-([3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]SULFANYL)-1H-PYRAZOL-4-YL)METHYL 4-CYANOBENZENECARBOXYLATESupplierMore
  • Company Name:Key Organics Ltd.
  • Tel:+44 (0) 1840-212137
  • Email:info@keyorganics.net
  •  
  • Company Name:Key Organics Limited/Bionet Research
  • Tel:+44 1840 212171
  • Email:enquiries@keyorganics.ltd.uk
  •