Basic information Safety Related Supplier

(1-METHYL-3-PHENYL-5-[3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENOXY]-1H-PYRAZOL-4-YL)METHYL 4-CYANOBENZENECARBOXYLATE

Basic information Safety Related Supplier
(1-METHYL-3-PHENYL-5-[3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENOXY]-1H-PYRAZOL-4-YL)METHYL 4-CYANOBENZENECARBOXYLATE Basic information
(1-METHYL-3-PHENYL-5-[3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENOXY]-1H-PYRAZOL-4-YL)METHYL 4-CYANOBENZENECARBOXYLATESupplierMore
 • Company Name:Key Organics Ltd.
 • Tel:+44 (0) 1840-212137
 • Email:info@keyorganics.net
 •  
 • Company Name:Key Organics Limited/Bionet Research
 • Tel:+44 1840 212171
 • Email:enquiries@keyorganics.ltd.uk
 •  
 • Company Name:Ryan Scientific, Inc.
 • Tel:843-884-4911 x 319
 • Email:ryan.reichlyn@ryansci.com
 •