Basic information Safety Related Supplier

2-(4-formyl-2,6-dimethylphenoxy)-N,N-dimethylacetamide

Basic information Safety Related Supplier
2-(4-formyl-2,6-dimethylphenoxy)-N,N-dimethylacetamide Basic information
2-(4-formyl-2,6-dimethylphenoxy)-N,N-dimethylacetamide()Related Product Information
2-(4-formyl-2,6-dimethylphenoxy)-N,N-dimethylacetamideSupplierMore
  • Company Name:UkrOrgSynthesis Ltd.
  • Tel:380 445319497
  • Email:y.barysheva@ukrorgsynth.com
  •