2-amino-6-(5-methylfuran-2-yl)-5-nitropyrimidin-4-ol

,1202402-41-2,结构式
 • CAS号:1202402-41-2
 • 英文名称:2-amino-6-(5-methylfuran-2-yl)-5-nitropyrimidin-4-ol
 • 英文同义词:2-amino-6-(5-methylfuran-2-yl)-5-nitropyrimidin-4-ol
 • 中文名称:
 • 中文同义词:
 • CBNumber:CB93364445
 • 分子式:C9H8N4O4
 • 分子量:236.18422
 • MOL File:1202402-41-2.mol
2-amino-6-(5-methylfuran-2-yl)-5-nitropyrimidin-4-ol上下游产品信息
上游原料
下游产品
2-amino-6-(5-methylfuran-2-yl)-5-nitropyrimidin-4-ol生产厂家
全球有2家供应商;
 • 公司名称:上海缘启生物科技有限公司
 • 联系电话:QQ:2332782371
 • 传真:QQ:2332782371
 • 电子邮件:yuanqibiotech@qq.com
 • 国家:中国
 • 产品数:2652
 • 优势度:50
 • 公司名称:苏州岚云医药科技有限公司
 • 联系电话:QQ: 2332782371
 • 传真:QQ: 2332782371
 • 电子邮件:adobechem@qq.com
 • 国家:中国
 • 产品数:7980
 • 优势度:58
 • -
 • 1202402-41-2
 • 2-amino-6-(5-methylfuran-2-yl)-5-nitropyrimidin-4-ol